Serveis

Canvis de nom d’activitats en funcionament.

Certificats tècnics.

Llicències d’activitats segons la Llei 20/2009 de Prevenció i Control Ambiental de les Activitat en règim de:

 • Comunicació d’obertura
 • Llicència ambiental
 • Autorització ambiental

Llicències d’obres menors.

Llicències d’obres majors.

Càlculs d’estructures:

 • Formigó
 • Metàl·lica
 • Fusta
 • Mixta

Projectes de disseny i legalització de instal·lacions:

 • Electricitat
 • Calefacció
 • Climatització
 • Ventilació
 • Gas
 • Fontaneria i sanejament
 • Energia solar tèrmica
 • Energia solar fotovoltaica
 • Aigües grises

Elaboració de Plans d’Autoprotecció d’àmbit municipal segons el Decret 82/2010.

Estudis acústics

Cèdules d’habitabilitat

Projectes d’edificació:

 • Industrial
 • Habitatges

Inspeccions Tècniques dels Edificis d’habitatges (ITE).